Menu Sluiten

Overheden

Wij bieden ondersteuning bij de beoordeling van de waterkwaliteit, of het nu gaat om punt- of diffuse bronnen. Wij beoordelen de waterkwaliteit op zowel chemische, hydrologische als ecologische parameters. Wij ondersteunen overheden bij de vergunningverlening en de handhaving van de directe en indirecte lozingen.

Wij lichten werkprocessen door gericht op het bereiken van grotere effectiviteit, bijvoorbeeld bij de professionalisering van vergunningverlening en/of handhaving. Ook leveren wij inhoudelijke of procesondersteuning bij het KRW-proces en stellen Waterwet- vergunningmodellen op.

De ondersteuning kan zich ook richten op het uitvoeren van accountmanagement met duidelijke aandacht voor de implementatie van een nieuwe manier van werken op basis van de Wabo. Het gaat hierbij om vragen als hoe de front- en backoffice efficiënt kunnen worden ingericht, hoe andere disciplines dan vergunningverlening bij het werkproces worden betrokken, hoe doelen op het gebied van kwaliteit en kwantiteit worden bewaakt, enzovoorts.

Wij ondersteunen het proces om de samenwerking in de waterketen (binnen de organisatie en samen met andere organisaties) te optimaliseren. Wij schrijven een plan van aanpak, begeleiden het proces en helpen bij het oplossen van knelpunten. In relatie tot de waterketen hebben wij ook ervaring in de aanpak van discrepantie, het opzetten van een projectaanpak en het oplossen van discrepanties.

Wij bieden ondersteuning bij de opzet van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Het betreft hier onderwerpen als opbouw van capaciteit waarbij vragen aan de orde komen als: hoe worden RUD’s georganiseerd, hoeveel fte’s van welke kwaliteit zijn er nodig, wat is de huidige en gewenste kwaliteit van de dienstverlening enz. Antwoorden op deze vragen kunnen we in kaart brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een advies of workshops.

Wij voeren ook beleidsevaluaties uit. Dat kan evaluatie van uw eigen beleid zijn (en de uitvoering daarvan) of van nationaal of provinciaal beleid.